נכון ליום 09-15 

הסכם שימוש - capTAble

הבורסה לניירות ערך בתל -  אביב בע"מ (להלן – "הבורסה") מברכת אתכם על החלטתכם לרכוש רשיון שימוש ל- מערכת capTAble המתוארת להלן והפועלת באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו היא www.captable.co.il (להלן – "המוצר").

השימוש במוצר כפוף להסכם השימוש המפורט להלן (להלן – "הסכם השימוש") ומותנה בהסכמתכם לכל תנאיו.

על ידי חתימתכם על טופס ההזמנה לרכישת רישיון שימוש, אשר הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן – "טופס ההזמנה") או על ידי כניסתכם לאתר או על ידי השימוש במוצר הנכם נותנים הסכמתכם לכל התנאים של הסכם השימוש.

אם נתתם את הסכמתכם כאמור בשמו של תאגיד כלשהו, הנכם מצהירים כי הוסמכתם כדין על ידי התאגיד להסכים בשמו לתנאי הסכם השימוש.

המוצר

המוצר לעניין הסכם השימוש משמעותו - מערכת מבוססת ענן, המיועדת לניהול מרשמי ניירות ערך של חברות פרטיות ואשר הגישה אליה מתאפשרת באמצעות האתר הנזכר לעיל; כל התוכן, למעט התוכן שלכם כמשמעותו להלן,  הנכלל במוצר לרבות תוכנות, נתונים מידע תמונות קבצי קול וחוזי, דוחות וכיו"ב טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה עיצובים, קבצים קוליים, קובצי וידאו, קובצי תמונה וקבצים וכן כל תוספת שתיווסף למוצר.

תנאי השימוש במוצר

 1. המוצר מיועד לשימושכם העסקי הפנימי בלבד.
 2. כל הזכויות במוצר ובכל חלק שלו שייכים וימשיכו להיות שייכים במלואן לבורסה ו/או לצדדים שלישיים אשר העניקו לבורסה זכויות במוצר.
 3. למעט רישיון השימוש המוקנה לכם במוצר, בהתאם להסכם השימוש ובהתאם לטופס ההזמנה, לא מוקנית לכם זכות כלשהי במוצר או בכל חלק ממנו.
 4. אינכם רשאים להעניק לאחר זכויות כלשהן במוצר או בכל חלק ממנו ואינכם רשאים להעביר זכויות כלשהן במוצר לצד ג' כלשהו, לרבות באמצעות הענקת רישיון משנה, הסבה, העברה או בכל דרך אחרת.
 5. הנכם מתחייבים להשתמש במוצר אך ורק למטרות חוקיות ותוך הקפדה על כל דין רלבנטי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור דיני הגנת הפרטיות, הדינים האוסרים על הלבנת הון ודיני המחשבים.
 6. אין להשתמש במוצר ללא הרשאה שניתנה כדין על ידי הבורסה.
 7. אין לערוך שינויים כלשהם במוצר.
 8. הנכם מתחייבים לנהוג בקשר עם המוצר והשימוש בו על פי כל ההנחיות שתפרסם הבורסה באתר או שיובאו לידיעתכם בדרך אחרת.
 9. הנכם מתחייבים לדווח לבורסה, במהירות האפשרית, על כל חשד לפגיעה באבטחת המידע של המוצר.
 10. הזכויות בתוכנות בהן נעשה שימוש במוצר שייכות לבורסה או למי שהקנה לבורסה זכויות בהן והן מכילות מידע סודי ואחר המוגן על פי דיני הקניין הרוחני. בכפוף לאמור לעיל, הבורסה מעניקה לכם רישיון מוגבל לשימוש אישי ובלתי ניתן להעברה בתוכנות האמורות, וזאת בשילוב עם המוצר בלבד וזאת בשילוב עם המוצר בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם שימוש זה. אין להעתיק את התוכנות או כל חלק מהן, לשנותן, ליצור יצירות נגזרות, לבצע פיתוח לאחור ((reverse engineering או לנסות לחשוף בדרך כלשהי את קוד המקור שלהן.
 11. הנכם האחראים הבלעדיים לכל הנתונים, המידע, הקבצים או לכל תוכן אחר שהוזן ((Upload או נשלח בדרך כלשהי, אוחסן או נשמר בדרך כלשהי במוצר (להלן- "התוכן שלכם"). האחריות הבלעדית לשמירת הסודיות של התוכן שלכם ובכלל זה לשמירת הסיסמאות המאפשרות שימוש במוצר או כניסה לחשבונכם או לתוכן שלכם מוטלת עליכם בלבד.
  הבורסה שומרת לעצמה את הזכות להיכנס, לחשבונכם ו/או  לתוכן שלכם, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה המספקים שירותי תמיכה ותחזוקה למוצר, וזאת לצורך מתן שירותי תמיכה ותחזוקה כאמור, בלבד.
  הבורסה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה, נתונים שונים בקשר עם השימוש במוצר ובכלל  זה נתונים בקשר עם השימוש שהנכם עושים במוצר וזאת לצרכים סטטיסטיים ו/או לצרכי שיפור המוצר או תחזוקת, וזאת בכפוף לכך שהדבר ייעשה תוך שמירה על עילום שמכם ומבלי לחשוף פרטים מזהים אודותיכם.
 12. הבורסה פועלת על מנת לאבטח את המוצר בכלל ואת התוכן שלכם בפרט. עם זאת, בשל העובדה כי המוצר פועל באמצעות האינטרנט, לא קיימת אפשרות לאבטח באופן מלא את המוצר, את התוכן הנכלל במוצר ואת התוכן שלכם, מפני חדירות בלתי חוקיות או בלתי מורשות.
  הנכם מצהירים כי הבאתם עובדה זו במניין שיקוליכם טרם התקשרותכם בהסכם שימוש זה.
  למרות שהתוכן שלכם נשמר בצורה מקודדת בשרתים המשמשים את המוצר, הנכם מודעים לכך שישנן פעילויות הקשורות למוצר ואשר מעצם טיבם וטבעם אינן מקודדות, כגון שליחת מידע באמצעות רשתות שונות,  תקשורת עם צדדים שלישיים לצורך תחזוקת המוצר ושיפורו וכיו"ב.
  לאור האמור לעיל, אתם מצהירים ומתחייבים לכך שהאחריות המלאה לנקיטת אמצעים לאבטחת המידע שלכם חלה עליכם, וכי לבורסה ולכל הפועלים מטעמה אין ולא תהיה כל  אחריות בשל גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה בתוכן שלכם או להשחתה, מחיקה או אובדן של התוכן שלכם.
  ידוע לכם כי לולא התחייבויותיכם כאמור לעיל, לא הייתה הבורסה מתקשרת עמכם בהסכם שימוש זה.
 13. המוצר, כהגדרתו לעיל, על כל רכיביו וחלקיו מסופקים במצבם כפי שהם ("AS IS") ומבלי שהבורסה או צד ג' כלשהו מציגים לגביו מצג או התחייבות כלשהי, במפורש או מכללא, לרבות, בין היתר,  לעניין התאמתו לצרכיכם, לצרכים מסחריים כלשהם או לצרכים או מטרות משפטיים כלשהם או למטרה אחרת כלשהי.
  הבורסה או הפועלים מטעמה, אינם מתחייבים לכך שהמוצר יפעל ברציפות, ללא הפרעות או עיכובים או בצורה בטוחה, ללא וירוסים או הפרעות אחרות הקשורות לרשת האינטרנט לגורמי תשתית או לגורמים אחרים.
  מידע שנמסר לכם או שיימסר לכם על ידי הבורסה או מי מטעמה אינם מהווים ייעוץ או יוצרים מצג או התחייבות כלשהי.
  • א. רישיון השימוש במוצר על פי הסכם השימוש ניתן לכם בכפוף להגבלת האחריות המפורטת להלן והנכם מביעים הסכמתם לקבל את רישיון השימוש בתנאים כאמור.

  • ב. אחריותה של הבורסה ו/או הפועלים מטעמה על פי ההסכם, או על פי כל דין, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין תחול אך ורק בגין נזק ישיר שנגרם לכם כתוצאה משימוש במוצר או עקב השימוש ושהינו תוצאה ישירה של רשלנות רבתי של הבורסה או מי מטעמה (להלן – "אירוע אחריות").

  • ג. אירע "אירוע אחריות" יחולו ההוראות הבאות:

   1. אחריות הבורסה הנה כלפי רוכש רישיון השימוש בלבד ולא כלפי צד ג' כלשהו.

    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נזק/הפסד שייגרם לצד ג' כלשהו שאתם תהיו  חייבים לכסותם או לשלמם באופן כלשהו ומסיבה כלשהי לא ייחשב כנזק/הפסד שנגרם לכם ושהבורסה חייבת בתשלום או שיפוי בגינו.

   2. הבורסה אינה אחראית לנזק/הפסד לא ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפסדי מסחר, הפסד רווח צפוי, הפסד לקוחות, פגיעה בשם הטוב או במוניטין, הפסד הנובע מהפסקת פעילות או גידול בהוצאות וכדומה שיגרמו לכם.

   3. אחריות הבורסה "לאירוע אחריות" מוגבלת ל"סכום האחריות" כהגדרתו להלן. "סכום האחריות" פירושו – הסכום המצטבר של כל התשלומים ששולמו בפועל על ידיכם עבור רישיון השימוש במוצר בששת החודשים שקדמו לאירוע האחריות.

  • ד. אם ייפסק על ידי ערכאה מוסמכת כי אחריות הבורסה חלה, למרות האמור לעיל, גם במקרה שאינו "אירוע אחריות" תוגבל האחריות לאמור בסעיפים ג.2) ו-ג.3) לעיל.

  • ה. ידוע לכם, כי לולא הסכמתכם לאמור בסעיף זה לעיל, לא הייתה הבורסה מתקשרת עמכם בהסכם זה.

 14. הנכם מתחייבים לפצות או לשפות את הבורסה, מייד על פי דרישתה הראשונה בשל כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לבורסה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של הבורסה, בשל תביעה או דרישה שנבעה מהפרת הסכם שימוש זה על ידיכם או הנובעת מהתוכן שלכם. הבורסה תודיע לכם בכתב על כל תביעה או דרישה כאמור תוך זמן סביר מעת שנודע לה על קיומה. אתם תהיו רשאים, לפי שקול דעתכם ועל חשבונכם, ליטול לידיכם את ההגנה מפני תביעה או דרישה כאמור והבורסה מתחייבת לשתף פעולה ולסייע בידיכם בהגנה מפני כל דרישה או תביעה כאמור.
 15. ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981,ככל שהם יחולו על עסקת רכישת רישיון שימוש ל- מערכת capTAble.
 16. הנכם רשאים להפסיק את השימוש במוצר ואת ההתקשרות על פי הסכם שימוש זה בכל עת, בהודעה בכתב שתימסר לבורסה לפחות חודש מראש.
 17. הבורסה רשאית להביא את הסכם השימוש ואת רישיון השימוש שניתן על פיו לידי סיום  בכל עת ומכל סיבה שהיא ובלבד שמסרה הודעה על כך ארבעים וחמישה ימים מראש.
 18. הבורסה שומרת על זכותה לשנות את המוצר, להפסיק להציעו, בין אם לתקופה קצרה  ובין בכלל.
 19. הבורסה שומרת על זכותה לסרב להעניק רישיון שימוש למוצר או להתנותו בתנאים נוספים על אלו הקבועים בהסכם שימוש זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי בתנאים כאמור תינתן זמן סביר מראש.
 20. הבורסה שומרת על זכותה להקפיא או לסגור את חשבונכם או להסיר ממנו תוכן כלשהו כפי שתמצא לנכון ועל פי שקול דעתה הבלעדי, לרבות בשל הפרת הסכם שימוש זה על ידיכם. הבורסה מתחייבת לעשות מאמצים סבירים על מנת להודיע לכם מראש לפני שתקפיא את חשבונכם או תסגור אותו או תסיר ממנו תוכן כאמור.
 21. הבורסה תהא רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ובכלל זה רשאית להעניק את השירותים שעל פי הסכם שימוש זה באמצעות צד שלישי, ובלבד שתפעל לכך שלא תפגענה זכויותיכם על פי הסכם השימוש. אינכם רשאים להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיכם או חיוביכם על פי טופס ההזמנה ו/או הסכם זה, כולם או מקצתם, מבלי שקיבלתם את הסכמת הבורסה מראש ובכתב.
 22. עם סגירת חשבונכם מכל סיבה שהיא, רשאית הבורסה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק לצמיתות את התוכן שלכם או כל חלק ממנו. בטרם המחיקה, תעשה הבורסה מאמץ סביר לאפשר לכם להעתיק את התוכן שלכם באמצעות קובצי XML. בכפוף לעמידתכם בחובת בתשלום החלה עליכם בגין רכישת רשיון השימוש.
  אם נסגר חשבונכם ביוזמת הבורסה, שלא כתוצאה מהפרת הסכם השימוש על ידכם, יוחזרו לכם כל התשלומים ששולמו על ידיכם מראש עבור התקופה שממועד סגירת החשבון. מעבר לאמור לעיל, לא תהיו זכאים לתשלום או פיצוי כלשהו.
 23. לצורך התשלום עבור רישיון השימוש – הנכם נדרשים לבחור את דרך התשלום כמפורט בטופס ההזמנה, ובמידת הצורך לספק לבורסה מידע בדבר כרטיס האשראי שלכם או אמצעי התשלום בו תשתמשו לצורך התשלום. בחתימה על טופס ההזמנה הנכם מצהירים כי המידע שיימסר על ידיכם הינו נכון ומדויק וכי השימוש באמצעי התשלום נעשה בסמכות וברשות. אתם מתחייבים לעדכן את הבורסה בכל שינוי שיחול בפרטי התשלום כגון הכתובת לשליחת החשבונות.
  אתם מסכימים לשלם לבורסה את כל הסכומים אותם אתם חייבים או שתהיו חייבים בגין רישיון השימוש במוצר. כמו כן הנכם מסמיכים את הבורסה לחייב אתכם באמצעות אמצעי התשלום אותו מסרתם לבורסה, בגין חיובים תקופתיים, וזאת בתחילת כל תקופת חיוב. הנכם רשאים להגיש לבורסה השגות על חשבונכם, וזאת תוך 30 ימים מיום שחויבתם בתשלום כלשהו.
  הבורסה שומרת על זכותה להעלות את מחיר רישיון השימוש. הבורסה תעשה מאמץ סביר להודיע על כל שינוי כאמור לפחות שלושים ימים מראש. אם תמשיכו להשתמש במוצר גם לאחר היום בו יכנס המחיר המעודכן לתוקף, ייחשב הדבר כהסכמה לשלם את המחיר המעודכן.
  לכל התשלומים יתווסף מע"מ כדין.

 24. כל ויתור ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה מצד הבורסה לא ייחשבו כוויתור מצד הבורסה על זכות כלשהי המוקנית לה על פי הסכם השימוש או על פי כל  דין.

 25. הסכם זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, זיכרון דברים, פרוטוקול, נוהג, מסמך, מצג או משא ומתן הקודמים לחתימתו. למרות שהסכם השימוש מובא בפורמט אלקטרוני הוא יחייב את הצדדים גם אם לא נחתם פיסית על ידיהם.

 26. הנכם מצהירים, כי ידוע לכם כי לצורך מתן רישיון השימוש במוצר, התקשרה הבורסה עם חברת Pretty Simple Solutions LLC (להלן- "PSS") שהינה בעלת זכויות במוצר והנכם מתחייבים כלפי הבורסה וכלפי PSS  כי כל הצהרותיכם והתחייבויותיכם כלפי הבורסה בהתאם להסכם השימוש יחולו, בשינויים המחויבים,  גם כלפי PSS.